List of Board Certified Consultant Dermatologists in Sri Lanka


 • Dr. L. Ranasinghe
 • Dr. D.N. Atukorala
 • Dr. W. Chularatne
 • Dr. T.T. Kasturiratne
 • Dr. (Mrs) K.H. Weerasekara
 • Dr. D.M.R. Gunawardena
 • Dr. (Mrs) G.M.P. Sirimanna
 • Dr. (Mrs) M. Dissanayake
 • Dr. K. Satgurunathan
 • Dr. S.P.W. Kumarasinghe
 • Dr. J.K.K. Seneviratne
 • Dr. A.I. Kamaladasa
 • Dr. C.J. Wijekoon
 • Dr. (Mrs) S.D. Kamaladasa
 • Dr. (Mrs) C.N. Gunasekera
 • Dr. (Mrs) R.W. Ragunathan
 • Dr. (Mrs) M.H.A.J.P. Chandani
 • Dr.(Mrs) G.P. Karunasekara
 • Dr. (Mrs) D.N.D. Bandara
 • Dr. G. Arseculeratne
 • Dr. P.H. Chandrawansa
 • Dr. G.C. Wickremaratna
 • Dr. A.P. Kannangara
 • Dr. W. Warnasuriya
 • Dr. J.K.W. Akarawita
 • Dr. N. Thamilvannan
 • Dr. J.D.S.K. Gunasekara
 • Dr. J. Parasuraman
 • Dr. W.S.J. Mendis
 • Dr. T.K. Sripathy
 • Dr. J.T.N. Ariyasinghe
 • Dr. K.K. Vitharana
 • Dr. I.P. Kahawita
 • Dr. T.D.P. Lokunarangoda
 • Dr. G.I.D.R.R. Ranawaka
 • Dr. B.K.S. Wijenayaka
 • Dr. M.H.F. Hasmiya
 • Dr. S.A. Uwyse
 • Dr. V.N.H. De Silva
 • Dr. E.S.N. Samaraweera
 • Dr. P.S.N. Abeyakirthi
 • Dr. D.M. Munasinghe
 • Dr. D.S. Ariyawansa
 • Dr. D.N.W. Liyanage
 • Dr. C.S. Hulangamuwa
 • Dr. R. Premini
 • Dr. H.P.P. Weerasinghe
 • Dr. D.M. Hewage
 • Dr. D.M.S. Dissanayake
 • Dr. A.T.H. Deerasinghe
 • Dr. S. Sivapragasam
 • Dr. D.M.A. Appuhamy
 • Dr. M.H.I. Gunasekera
 • Dr. K.L.P.D. Seneviwickrama
 • Dr. W.N.C. Perera
 • Dr. J. Galahitiyawa
 • Dr. J.A.M.B. Sumanasena
 • Dr. N.P. Madarasinghe
 • Dr. P.D.B.L. Yapa
 • Dr. G.G.D.S.K. Rathnayake
 • Dr. A.N.R. Amerasinghe
 • Dr. N.N.T.M Wickremasinghe
 • Dr. H.F.S. Fonseka
 • Dr. S.V. Paranavithane
 • Dr. A.M.S.D. Eriyagama
 • Dr. V. Varathan
 • Dr. S.M.B. Ekanayake
 • Dr. U.A.D.D. Munidasa
 • Dr. V.G. Abeywickrama
 • Dr. F.M. Srisaravanapavananthan
 • Dr. S. Weeraman