Sezary syndrome with granulomatous tissue reaction